برنامه اندرویدی اسکن کیوتی نسخه ۹܂۰

تغییرات ورژن جدید:

ساخت مسیر اتوماتیک

حذف مطالب اسکن شده

روشن/خاموش کردن لامپ دوربین

دیدن صفحات اسکن شده

اطلاع دکمه ایجاد PDF کار نمی کند

برنامه:

https://github.com/aqamorisny/scanqt/releases/download/v0.9/ScanQT_version_0.9.apk